російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Актуальність курсу визначається:


– сучасними тенденціями розвитку суспільства (глобалізація, інтеграція, інформатизація, формування нового бачення громадянина)

– тенденціями євроінтеграційного розвитку освіти на сучасному етапі;

– сучасними тенденціями оновлення системи освіти України: «… різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. …»;

– концептуальними засадами сучасної шкільної мовної освіти;

– інноваційними процесами в теорії і практиці викладання шкільного курсу «Іноземна мова».

Мета курсу:

формування професійних компетенцій для здійснення подальшого особистісного, професійного розвитку, впровадження інноваційних методів викладання та навчання у контексті сучасних вимог в освіті щодо розвитку ключових компетентностей особистості та нових ролей педагогів.

Навчальна стратегія курсу

Реалізація завдань для досягнення результатів модуля здійснюється в очному та дистанційному форматі шляхом:

– розгляду навчального матеріалу на лекціях-презентаціях та інтерактивних лекціях;

– самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для модуля комплексу навчально-методичних матеріалів;

– виконання практичних та самостійних завдань, спрямованих на набуття слухачами вмінь і навичок на практиці застосовувати теоретичні знання;

– участі слухачів у семінарських заняттях;

– проведення поточного самооцінювання (після вивчення кожної теми модуля), а також підсумкового контрольного тестування до модуля.Лекція Лекцій (22)
Завдання Завдань (14)Склад курсу

Частина 1. Модуль 1. Міні-модуль 1. Підготовка до атестації: основні характеристики та принципи діяльності успішного педагога. Самоаналіз педагогічної діяльності.


Актуальність модуля визначається:

- сучасними тенденціями розвитку суспільства (глобалізація, інтеграція, інформатизація, формування нового бачення громадянина)

- тенденціями євроінтеграційного розвитку освіти на сучасному етапі;

- сучасними тенденціями оновлення системи освіти України: «… різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. …»;

- концептуальними засадами сучасної шкільної мовної освіти;

- інноваційними процесами в теорії і практиці викладання шкільного курсу «Іноземна мова».Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Модуль 1. Міні-модуль 2. Проектування сучасного уроку з іноземної мови.


Актуальність

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (3)Частина 3. Модуль 1. Міні-модуль 3. Система контролю та оцінювання рівня сформованості в учнів іншомовної комунікативної та загально-навчальної компетенцій.


Актуальність

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Модуль 1. Міні-модуль 4. Лінгвокраїнознавчі аспекти викладання іноземної мови.


Мета вивчення

Систематизувати та поглибити знання вчителів про історію виникнення дисципліни «лінгвокраїнознавство», про цілі і завдання лінгвокраїнознавства, ознайомити вчителів з необхідною термінологією.

Завдання для вивчення :

Систематизувати знання щодо:

– поняття «лінгвокраїнознавство»;

– цілей та завдань формування лінгвокраїнознавчої компетенції;

– термінології;

Сформувати вміння (навички)

– визначати цілі і завдання лінгвокраїнознавчого аспекту уроку іноземної мови.

– застосовувати доцільні педагогічні підходи до навчання лінгвокраїнознавчих аспектів мови;

– використовувати різноманітні технології навчання в залежності від навчальних задач;

Розвинути установки до:

– розуміння значущості лінгвокраїнознавчої компетенції;

– врахування національного складу учнів та оточуючої громади при плануванні навчального процесу.

Очікувані навчальні результати:

знання:

– поняття «лінгвокраїнознавство»;

– цілей та завдань формування лінгвокраїнознавчої компетенції;

– термінології;

вміння:

– визначати цілі і завдання лінгвокраїнознавчого аспекту уроку іноземної мови;

– застосовувати доцільні педагогічні підходи до навчання лінгвокраїнознавчих аспектів мови;

– використовувати різноманітні технології навчання в залежності від навчальних задач;

установки до:

– розуміння значущості лінгвокраїнознавчої компетенції;

– врахування національного складу учнів та оточуючої громади при плануванні навчального процесу.Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Модуль 2. Методичні та дидактичні асапекти формування ключових компетенції


У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (1)Частина 6. Модуль 3. Нормативно-правовий модуль.(Ст.викладач Фурсенко Л.І.) "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників".


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 7. Модуль 4. Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. Тема "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку".


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 8. Модуль 5. Веб-портфоліо вчителя іноземної мови. Вибір віртуального ресурсу. Створення. Розвиток


Мета модуля.

Формування професійних компетентностей педагогів для здійснення належного оцінювання та самооцінювання власної педагогічної діяльності за допомогою мережевих та хмарних технологій.

Завдання модуля:

Систематизувати знання щодо:

– основних пакетів програм (текстових, табличних, графічних);

– поширеніших мережевих сервісів;

– технології «Веб-портфоліо»;

– роботи з конструкторами сайтів;

– основ веб-дизайну.

Сформувати вміння (навички):

– використовувати основні пакети програм (текстові, табличні, графічні);

– застосовувати поширеніші мережеві сервіси;

– застосовувати технології «Веб-портфоліо»;

– роботи з конструкторами сайтів;

– роботи з дизайном сайтів.

Розвинути установки до:

– інноваційності;

– індивідуалізації навчального процесу;

– створення віртуального навчального середовища;

– навчання продовж життя;

– рефлексії.

Очікувані результати:

знання:

– основних пакетів програм (текстових, табличних, графічних);

– поширеніших мережевих сервісів;

– технології «Веб-портфоліо»;

– роботи з конструкторами сайтів;

– основ веб-дизайну.

вміння:

– використовувати основні пакети програм (текстові, табличні, графічні);

– застосовувати поширеніші мережеві сервіси;

– застосовувати технології «Веб-портфоліо»;

– роботи з конструкторами сайтів;

– роботи з дизайном сайтів.

установки до:

– інноваційності;

– індивідуалізації навчального процесу;

– створення віртуального навчального середовища;

– навчання продовж життя;

– рефлексії.

Навчальна стратегія курсу:

Реалізація завдань для досягнення результатів модуля здійснюється в очному та дистанційному форматі шляхом:

– розгляду навчального матеріалу на лекціях-презентаціях та інтерактивних лекціях;

– самостійного вивчення слухачами навчального матеріалу на основі розробленого для модуля комплексу навчально-методичних матеріалів;

– виконання практичних та самостійних завдань, спрямованих на набуття слухачами вмінь і навичок на практиці застосовувати теоретичні знання;

– участі слухачів у семінарських заняттях;

– проведення поточного самотестування (після вивчення кожної теми модуля), а також підсумкового контрольного тестування до модуля;

– створення проекту власного веб-портфоліо та його захисту на підсумковому очному занятті.Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 9. Модуль 6. Суспільно-гуманітарний модуль. "Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення". Левчишен Д.І., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ОАНООР


Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)