російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Каталог курсів

Miscellaneous
Русский язык 4 класс Тема 6: Наречие
Аляб'єва Віталія Федорівна
Шкільний курс

Ученик должен знать и уметь:- Находить наречие в тексте и ставить вопросы к наречиям места, времени, образа действия, причины, цели;-Строит сочетания слов, предложений с наречиями (с опорой на данные ряды наречий);-Правописание отдельных наиболее употребительных наречий;-Проверять написание наречий по словарю;Формы проверки знаний, умений и навыков:-Словарный диктант; -составление предложений и текстов с наречиями;-Контроль знаний (самостоятельная работа)

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
5 класс Тема 5 «Природа. Погода»
Орсік Тетяна Віталіївна
Шкільний курс

Количество уроков-9 12. 01.2015 – 31.01.2015 Необходимо знать и уметь: бегло употреблять новые слова в речи , уметь их писать , составлять с ними мини – диалоги, различать времена группы Simple, корректно их употреблять , уметь задавать вопросы по теме и отвечать на них , , закрепить степени сравнения прилагательных.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
6 класс Тема «СПОРТ»
Орсік Тетяна Віталіївна
Шкільний курс

6 класс Тема «СПОРТ»

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Тема: «Кино. Театр» 7 класс Количество уроков-13 Начало изучения темы- 12.01.2015.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
11 клас - Історія
Пахарь Надія Федорівна
Шкільний курс
Частин: 1

11 клас - Історія

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Фізкультура - 9 клас
Земляна Ольга Іванівна
Шкільний курс
Частин: 2

Фізкультура - 9 клас

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Фізкультура - 11 клас
Земляна Ольга Іванівна
Шкільний курс
Частин: 2

Фізкультура - 11 клас

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Треба знати:Смислові відношення між компонентами в безсполучниковому складному реченні (параграф 15). Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення (параграф16 ).Інтонація безсполучникового складного речення. Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.Учень вміє:Розпізнавати безсполучникові складні речення, визначати і передавати за допомогою інтонації смислові відношення між компонентами, що входять до їх складу; правильно будувати та використовувати у мовленні безсполучникові речення. Обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою пунктуаційних правил, правильно ставити розділові знаки між частинами безсполучникового речення, знаходити і виправляти помилки на вивчені правила.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Треба знати:Теорія літератури: Основні напрями і стилі, роди і жанри художньої літератури (класицизм, романтизм, реалізм) (сторінки підручника 86-90).Сентименталізм як літературний напрям в українській літературі. Поглиблення поняття про сентиментальну повість (с. 134 за повістю «Маруся»).НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРАСуспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу — предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Шашкевич, Т. Шевченко, П. Куліш, Л. Глiбов, Марко Вовчок, Ю. Федькович) с 86-90.Іван Котляревський. “Енеїда”.Творчість І. Котляревського. Драматург і театральний діяч. Історія створення “Енеїди”. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства (с. 98 - 116).ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.Завдання:1. Охарактеризувати образ Енея, інших персонажів поеми.2. Тести. Сторінки підручника 116-118.Григорій Квітка-Основ’яненко. “Маруся”Батько української прози, один із перших у Європі “творців людової повісті”. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. “Маруся” — перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в “Конотопській відьмі”. Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики (с. 119-144).ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.Учень повинен знати і вміти:Назвати найвизначніших письменників цього часу.Знати про життя і творчість І. Котляревського. Розуміти його роль у розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення. Аналізувати розділи “Енеїди”: початок мандрів Енея — І, 1—26; Еней у пеклі — ІІІ, 68—130; Еней на березі Тибру — V, 1—10; оплакування вбитих — VІ, 89—95. Визначати провідні проблеми і мотиви твору. Характеризувати героїв поеми, образ Енея. Висловлювати власні міркування про його вчинки і характер. Коментувати проблему війни: погляд автора і героїв.Вміти розкрити значення творчості І. Котляревського в українському культурному відродженні.Вивчити напам’ять: уривок з “Енеїди” (на вибір). Формування активної життєвої позиції, розвиток уміння відстоювати людську гідність, власні принципи, усвідомлення можливості вибороти власне щастя.- Знати основні віхи життя і творчості Григорія Квітки – Основ’яненка, розкривати основні чинники формування його світогляду, обґрунтовувати роль творчості Григорія К. – Основяненка як «батька української прози». Називати головні твори та їх жанрові особливості, характеризувати поєднання у творчій манері письменника ознак класицизму, реалізму та сентименталізму. Аналізувати перший україномовний прозовий твір нової української літератури «Маруся», визначати жанр (сентиментально-психологічна повість). Характеризувати тему соціальної нерівності та головну думку – утвердження християнських ідеалів, зображення високих морально-етичних рис простої людини, характеризувати образи Наума Дрота, Марусі та Василя, порівнювати образи Марусі і Наталки Полтавки. Характеризувати художні особливості твору, роль пейзажів.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Треба знати:Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Вживання неповних речень в діалозі.Однорідні члени речення (із сполучником, безсполучниковим, змішаним звязком). Кома між однорідними членами речення. Однорідні і неоднорідні означення. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальню вальних словах при однорідних членах.Учень вміє:Знаходити однорідні члени речення (непоширені й поширені), узагалюнювальні слова при однорідних членах;Правильно будувати речення з однорідними членами речення;Обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою правил, правильно розставляти розділові знаки при однорідних членах речення;Знаходити і виправляти помилки на вивчені правила.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)