російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!
Домашні завдання з української мови на 30-31 січня 2014 року / ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (ЗІ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПО¬ЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ'ЯЗКОМ). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДА¬МИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ.

ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (ЗІ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПО¬ЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ'ЯЗКОМ). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДА¬МИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ.

Поглибити знання учнів про однорідні члени речення, дати поняття про речення з кількома рядами однорідних членів, виробляти вміння і навички знаходити їх у реченнях, правильно інтонувати та ставити розділові знаки при однорідних членах; розвивати комунікативні навички, увагу, пам'ять, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи.

1. Матеріал для спостереження.

Прочитайте уривок з поезії Лесі Українки. Знайдіть однорід­ні члени речення. Поясніть, чому вони однорідні. Якими членами ре­чення вони є?

І вам згадається садок, високий ґанок,

Летючі зорі, тиха літня ніч,

Розмови наші, співи й наостанок

Уривчаста, палка, завзята річ.

Не жаль мені, що се вам нагадає

Запеклої ненависті порив.

Що ж! тільки той ненависті не знає,

Хто цілий вік нікого не любив!..

Лагідність голубина, погляд ясний,

Патриція спокій — не личить вам.

Що вдіє раб принижений, нещасний,

Як буде проповідь читать своїм панам? (Леся Українка)

2. Робота з таблицею.

Однорідні члени речення — це члени речення, яки з'єднані сурядним зв'язком, с рівноправними, граматично незалежними одне від одного, від­носяться до одного й того ж самого члена речення, відповідають на одне й те ж питання і виконують однакову синтаксичну функцію.

Ознаки однорідних членів речення

Способи з'єднання

1) є тим самим членом ре­чення;

2)  відповідають на те саме питання;

3)  відносяться до того са­мого члена речення або пояснюються одним чле­ном речення;

4)  поєднуються між собою сурядним зв'язком

1) інтонація (безсполучниковий зв'язок)

2) перелічувальна інтонація і сурядні сполуч­ники (сполучниковий зв'язок)

а) за допомогою одиничних сполучників (і, та, а, але, проте, зате, однак, або, чи)

б) за допомогою повторюваних сполучни­ків (і... і, та ... та, чи ... чи, або ... або, ні ... ні, то ... то)

в) за допомогою парних сполучників (як ... так і; хоч ... але; не тільки ... а й; якщо не... то)

3) змішаного зв'язку (сполучникового і безсполучникового)

Однорідні члени речення бувають

—   непоширені (виражені одним повнозначним словом),

—   поширені (виражені групою слів)

3.   Робота з підручником. впр. 239, 241

4.   Проблемне запитання.

— Від яких умов залежить уживання чи невживання коми при од­норідних членах речення?

5.   Робота зі схемою.

Вид зв’язку

безсполучниковий

сполучниковий

змішаний

О, О, О, О, О.

одиничні

парні

повторювані

О, О, О і О

єднальні, розділові

протиставні

і О, і О

ні О, ні О

як О,

так і О

хоч О, але О

О і О

О та О

О чи О

О і О, О і О

О, а О

О, та О

1)   Сниться мені поле, вечори барвисті, береги пахучі рідного Дін­ця. (В. Сосюра)

2)   Перлами, росою, сонцем, долиною вмивається земля. Квітами, намистом, буйним зелен-листом зацвітуть поля. (В. Сосюра)

3)   Лише на димарях та на вершках дерев ще промінь останній. (А Головко)

4)   Пишно викотився повний місяць з-за гори й освітив ясним сві­том Вербівку. (І. Нечуй-Левицький)

5)   Червоніє круглолиций, горить, а не сяє. (Т. Шевченко)

6)   Хата хоч старенька, та чепурна. (Панас Мирний)

7)   Земля моїх батьків прекрасна і родюча, земля богатирів і под­вигів труда. (В. Сосюра)

8)   Пісня була дзвінка й урочиста, легка й спокійна. (М. Трублаїнї)

9)   На небі ні хмариночки, ні плямочки. (П. Мирний.)

10)   У піснях народу явір і журиться, і думає, і розмовляє. (І. Ільєнко)

11)   Від малої сокири як граб, так і дуб падає. (Нар. творч.)

12)   Журавлі несуть комусь нове життя, ім'я і слово. (Р. Лубківський)

6. Творче завдання.

Допишіть речення, додаючи однорідні члени та розставляючи розділові знаки.

           1)      Самостійні частини мови це … … … … .

           2)      Службові частини мови це ... … … .

           3)      … … головні члени речення.

           4)      … … … другорядні члени речення.

7.   Самостійна робота.

Перепишіть вірш, вставляючи пропущені букви та розставляю­чи розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення.

Квіти

Слів на описи не трачу словом не п..редаси

Їх земної бе..словесної д..вовижної краси.

Люди дивляться п'яніють в них кохаються віки

Нареченим їх дарують заплітають у вінки.

Ними кож..н свою радість, власне щастя наз..ва —

Квіти часто нам говорять (в)тричі біл..ше ніж слова.

(В. Симоненко)

—     Поясніть правопис виділених слів.

8.   Проблемне запитання.

Чи може бути в реченні кілька рядів однорідних членів? (Учні дають відповіді, спираючись на текст уривка з поезії «Квіти».)

9.   Переклад українською мовою.

—     Перекладіть текст українською мовою, підкресліть однорідні члени речення, поясніть вживання розділових знаків.

Бесплатные столовые

Сильно страдают от голода и холода певчие птицы. Горожане устраивают для них бесплатные столовые в садах и пря­мо у себя на окнах. Одни вывешивают из окна кусочки хлеба и сала на ниточках. Другие выставляют в саду лукошки с зерном и хлебом. Лазоревки, чижи, чечетки целыми стайками посещают эти бесплатные столовые.

(В. Бианки)

Довідка

Горожанин — городянин; лукошко — козуб; чечетка — чечітка.

—     Визначте ряди однорідних членів.

10. Попереджувальний диктант.

Ранньої весни, коли запарує сизими димками лісова залежана зем­ля, на заснулих бруньках дерев з'являться ледве помітні сліди зрос­тання. Росте, наповнюється молоде листя і вже починає злегка тріпотіти, як пташка крильцями. Гущина повніє, виливається на порожні галяв­ки, видолинки, над'яр'я яскраво-зеленими кольорами. Налетить ві­тер, розбудить верхи, покотить по лісу листяний шум, перший зеле­ний шум! (Б. Бабляк)

11. Домашнє завдання.

Виконати останню вправу з параграфа "Однорідні члени реення" підручника.